توضیحات درباره کانال گل و گیاه هیزم شکن :


معرفی و نگهداری و فروش گلها و گیاهان زینتی و آپارتمانی بدون تبلیغات

https://telegram.me/hizomshekangol

 

 

#گل #گیاه #گلها #گیاهان #زینتی #آپارتمانی #فروش_گل #برگ #درختچه #کاکتوس #فوشیا #شمعدانی #فیلو_دندرون_گوش_گرگیدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.