کانال گروه کارگران و کارفرمایان ساختمانی

کارفرمای محترم نیروی کار ساختمانی خود را در این گروه بیابید

کارگران ساختمانی دیگربا این گروه بیکار نخواهید ماند

عضویت فقط برای کارگران و کارفرمایان ساختمانی

آخرین اخبار بیمه کارگران ساختمانی

*صحت و سقم پستهای ارسالی بر عهده خود ارسال کننده پست میباشد

ورود به کانال
تبلیغ کانال