توضیحات درباره کانال گربه های بامزه :


Daily videos of cute cats
Enjoy being here!! ❤❤❤
کلیپ های روزانه از گربه های بامزه
از حضورتون در میان جو مهربانانه
و دوستانه ما لذت ببرین ❤❤❤
ارسال نظرات و درخواست ها و سوژه ها :
@KianooshZiSeraph
تبلیغات :
@ALIDM13در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.