کانال کدینگ انگلیسی جادویی(حفظ سریع لغات)

کانال کدینگ انگلیسی جادویی(حفظ سریع لغات)

یادگیری سریع لغات توسط استاد امیر احمدی مولف کتاب تصویرسازی لغات انگلیسی مدرسان شریف

@amirahmadie برای ثبت نام کلاس و سفارش کتاب
شامل : 504واژه،1100واژه،لغات تافل،کدینگ لغات کنکور سراسری (چهارسال دبیرستان)،مدیریت

کانال تخصصی رایتینگ ما
@English1200

کانال کدینگ انگلیسی جادویی(حفظ سریع لغات)