کانال کتب علمی، فایل‌های ضمیمه و فرصت‌های شغلی

فایلهای ضمیمه کتب علمی، نکات تکمیلی و درست‌نامه‌های احتمالی؛
و مقدمه، فهرست و مشخصات کتابها؛
پاسخ مختصر به این سوال دوستان که آیا این کتاب برای من مناسب است یانه
پیام ضروری:
@pakrooh
کانالهای دیگر:
@nouritazeh
@andishehsarapub
@Fact_Check
@moarrefi
لینک:

ورود به کانال
تبلیغ کانال