توضیحات درباره کانال کتاب خاص :


برای تمام پایه‌ها💯💯💯
برای تمام رشته‌ها💯💯💯
برای تمام سنین💯💯💯
برگزاری مسابقه در روزهای ویژه💯💯💯
🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸
tg://resolve?domain=kotobkhososi
🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.