کانال مهدویت و انتظار

[﷽♥️]
کانال مهدویت و انتظار فعالیت خود را شروع کرد

تاریخ شروع فعالیت:1400/7/16

▪️لینک کانال در روبیکا👇👇👇

https://rubika.ir/mahdaviiat_____313
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
▪️ارتباط با مدیر گروه 👇👇
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
@n_123456789_n
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

ورود به کانال
تبلیغ کانال