کانال مهارت های بالینی کادوسه

🐍 کادوسه (کادوثه) یا نماد پزشکی شامل تصویر چوب درخت غار یا زیتون است که بالای آن دو بال داشته و دو مار که بهم پیچیده می باشند. اعتقاد کلی بر این است که دو مار نشانه تعادل و توازن است.

ورود به کانال
تبلیغ کانال