توضیحات درباره کانال مردمی حامیان خانم دکتر متقی :


کانال مردمی حامیان خانم دکتر “اعظم متقی طرقبهی”


دکترای تخصصی ریاضی کاربردی – مدرس دانشگاهدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.