توضیحات درباره کانال محیط زیست ایران :


شعار امسال : حفاظت از آب

بازتاب اقدامات خوب محیط زیستی هر شخص،گروه یا ارگانیبرای حفظ طبیعت از خودمان شروع کنیمدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.