توضیحات درباره کانال شهری آباد :


✔ جهشی در مجمع شهری | با رویکردی همادی

کانالی جهت آگاهی و بینش افزون تر شهر و عرضه ارائه مطالب و عناوین مرتبط در حوزه های جغرافیا ، شهرسازی و معماری


@Progispro : جهت تماس با ادمین کانالدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.