توضیحات درباره کانال رمان های فاطمه شادلو :


خالق رمان های:
گیسوی شب « فایل فروشی»
تمام تو از آن من «در دست چاپ»
اولین ایستگاه زندگی «آنلاین»در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.