توضیحات درباره کانال رسمی اخبار پرسپولیس :


@mahdimmaahhddiدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.