توضیحات درباره کانال جوکستان :


🎉 گلچینی از جدیدترین و بهترین جوک ها،
عکس ها و ویدئوها به صورت داغ داغ 👌😎

کانال جوکستاندر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.