توضیحات درباره کانال تجربی ریاضی انسانی :


کانال ریاضی تجربی انسانی
برای تمامی مقاطع
دهم یازدهم دوازدهم
آزمون‌های روزانه
تحلیل آزمون‌های آزمایشی

tg://resolve?domain=tjrobireyaziensaniدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.