توضیحات درباره کانال بلوچ :


آهنگ های جذاب جدید و قدیم بلوچی
هندی…..فارسی……‌‌‌‌افغانی
ایدی مدیر کانال

(تبلیعات شما در کانال بلوچ پذیرفته میشود)
لینک کانال
tg://resolve?domain=morafat008

کانال بلوچدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.