توضیحات درباره کانال انیمه لیست جدید :


کانال اصلی انیمه لیست جدید:
دنیای انیمه و مانگا بپیوندید تا بهترین انیمه های دنیا را ببینید.
آی دی ربات انیمه لیست جدید:
@AnimelistNew_Bot
آی دی گروه انیمه لیست جدید:
@AnimelistNew11
آی دی کانال اخبار انیمه لیست جدید:
@AnimelistNewNewsدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.