کانال اق قلا 🌹
🔴 کانالی متفاوت با پست های اجتماعی، سیاسی، فان و اخبار بروز و کاربردی 💥
🌀 به دور از حاشیه ✔️


ارسال سوژه، شهروند خبرنگار👈 @Goleyas2020

ورود به کانال
تبلیغ کانال