کانال اخبار انتخابات

کانال #اخبار_انتخابات Entekhabat

#انتخابات_مجلس، #انتخابات_خبرگان
ریاست جمهوری و..

مستقل و بدون وابستگی جناحی

splus.ir/Entekhabat
Instagram.com/entekhabt
Twitter.com/Entekhabt
مدیریت و ارتباط
@Entekhabat_ad

ورود به کانال
تبلیغ کانال