کانال کافه شعر | Cafe Sher

به آرزو نرسیدیم
و دیر دانستیم
که راه دورتر از عمرِ آرزومندست…

@Cafeee_sher

ورود به کانال
تبلیغ کانال