توضیحات درباره کانال کاظم بهمنی :《من شعر میشوم که بگردم به دور تو》

حرفی، سخنی:
@bhr_k1997در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.