توضیحات درباره کانال چسب زخم :


همیشه از کسایی زخم میخوریم
که واسشون چسب زخم بودیم( Joker)
#انگیزشی #روانشناسی

پیام های ناشناس:
tg://resolve?domain=Anonymous_message28در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.