توضیحات درباره کانال پیام گلستان | استان تهران :


🔴کانال هفته نامه پیام گلستان

🔴 نخستین نشریه رباط کریم و بهارستان

🔴 ارسال پیامهای مردمی 👇

@Solgi_mohsen


🔴 رزرو تبلیغات 👇

@Solgi_mohsen

کانال پیام گلستان | استان تهراندر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.