توضیحات درباره کانال پسته رفسنجان :


فروش پسته، نهال پسته، ادوات و نهاده های کشاورزی

فروش نهال:
مهندس یادگاری 09916924189

فروش کود:
مهندس غلامی 09916924184

فروش پسته:
مهندس حاج حسنی 09131923700

ابزار و ادوات :
مهندس پاریزی 09139937585

دفتر مرکزی 02128421898
www.pesterafsanjan.comدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.