توضیحات درباره کانال پروژه :


🐳بااین کانال میتونی خیلی راحت کارتو راه بندازی و با انجام آگهی ها درآمد کسب کنی :»


🦚آگهی های انجام پروژه شمابه صورت #رایگان در کانال ثبت میشود.

🚜برای ارسال اگهی به ایدی زیر مراجعه کرده و پس از مطالعه مطالب ذکر شده آگهی خود راارسال کنید
@prujectuniaدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.