توضیحات درباره کانال پروفایل خاص در بارگاه قدس که جای :


در بارگاه قدس که جای ملال نیست

سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است

⚫️

کانال پروفایل خاصدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.