توضیحات درباره کانال پردیس سینمایی کورش :


بزرگترین پردیس سینمایی کشور با 14 سالن سینما و تاتر و 2860 صندلی

@Cinemakourosh

کانال پردیس سینمایی کورشدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.