توضیحات درباره کانال پاستیل :


✔ تــبــلــیــغــات ایــن ڪــانــال نــه تــایــیــد و نــه رد مــیــشــود در انــتــخــاب خــود هوشــیــار باشید

تبلیغات 👇
@passtilads

نظرات⤵
@media_club_ir

استایل دخترونه👤

@style_dokhtarone👧

کانال پاستیلدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.