توضیحات درباره کانال پارچه سرای ایپک :


فروش پارچه های تیکه ای مناسب برای تولیدیهای خانگی وهنرجوهای خیاط

لینک گروه tg://resolve?domain=tekeparcheipak
لینک سفارش
@turkzaban
لینک رضایت مشتریها.

@etemadeshomabemaدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.