توضیحات درباره کانال پارسی نامه :


کلمه ی پارسی نامه، کلمه ای فارسی به معنی کتاب است. کتاب یک کلمه ی عربی است که به فرهنگ و زبان ما نفوذ کرده.در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.