توضیحات درباره کانال ویوگیر کشور ایران :


آیدی ربات ویو گیر :
@Iranseen_robotدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.