توضیحات درباره کانال والدین خوب :


مشاور کودک و نوجوان
@MozhdehPourhossein

روانشناس
@ravanshnas0909


گفتار درمانگر
@slp1665


مدیر کانال
@htalkh

تبلیغات و تعرفه
@tablighat_valedeinekhob

کانال والدین خوبدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.