توضیحات درباره کانال هنر بانو ایدهای نو :


🎀🎀🎀🎈🎈
زیبایی ومد 💅

آموزش جدیدترین هنرهای زیبا

آموزش هنر های روز در آمد زا

#تبلیغات پذیرفته میشود
آیدی ادمین
tg://resolve?domain=bara_n_0در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.