توضیحات درباره کانال هر شب یک تمرین آلی :


دراین کانال هر شب یک تمرین و نکته شیمی آلی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرددر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.