توضیحات درباره کانال نوسانگیر کم ریسک :


در این کانال سعی بر این است که سیگنال های خرید و فروش کم ریسک رایگان خدمتتان ارائه گردد.
گزارش عملکرد سبد پیشنهادی پایان هر هفته بیان میشود.
مسئولیت کلیه تصمیمات با سرمایه گذاران محترم می باشد.
ارتباط با ادمین:
tg://resolve?domain=navasan_kamrisk_supportدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.