کانال نوآوری های هوش مصنوعی

✨آموزش استفاده از chatGPT
✨آموزش استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی
✨معرفی لینک و سایت های عالی برای یادگیری برنامه نویسی و هوش مصنوعی
YouTube:
https://www.youtube.com/@learning_chatGPT
ارتباط با من :
@pariii2390
تبلیغات:
@pariii2390

ورود به کانال
تبلیغ کانال