توضیحات درباره کانال نه به ناامیدی🤞👊 :


همیشه اغاز راه دشوار است 🤗
عقاب در آغاز پرکشیدن پر میریزد

ولی در اوج حتی از پر زدن هم بی نیاز است 💪در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.