توضیحات درباره کانال نمونه استیکرهای طرح گل :


@bornagroup3dدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.