توضیحات درباره کانال نمایشگاه آلیک :


جمهوری بین حافظ و سی تیر پلاک ۵۴١
( روبروی بازار چار سو )
نمایشگاه آلیک
02166720881
ارتباط با مشاور :
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
@moshaver_alik

کانال نمایشگاه آلیکدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.