توضیحات درباره کانال نرم افزار حسابداری پارسیان :


شرکت پارسیان حساب
دفتر مرکزی فروش و پشتیبانی نرم افزار حسابداری پارسیان

www.parsianhesab.com
محسن نوروزی

https://telegram.me/parsian_hesab

 

 

#شرکت #پارسیان_حساب #نرم_افزار #حسابداری #فروش #اخبار #اطلاعات #بانکها #موسسات #قوانین #دستمزد #سود_بانکی #چکدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.