توضیحات درباره کانال ندای عـشق :


کانالی ازشعرهاومتن های ناب وغمگین…..تبلیغات در کانال پذیرفته میشود... @moj124gh

کانال ندای عـشقدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.