توضیحات درباره کانال مولوی و عرفان :


تفسیر روان ابیات مثنوی،فیه مافیه،دیوان شمس، سخنرانی اساتید عرفان، حافظ، سعدی، . مدیر کانال @MolaviAdmin . ادمین تبادل و تبلیغ @Hossein_Khodshenasi . تبلیغ @Molavipoet_ads . t.me/molavipoet/1 لینک دسترسی به ابتدا کانال . اینستا گرام و سایت:Molavipoet

کانال مولوی و عرفاندر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.