توضیحات درباره کانال موسسه مهاجرتی پارسیان بلندپور :


موسسه مهاجرتی بین المللی سفیران پارسیان بلندپور
شماره‌ ثبت : ۶۷۶۳
مدیریت : مهندس حسین بلندپور
🇮🇷09155671511
🇮🇷05137058364

✳️ آلمان، آمریکا، کانادا، سوئد
🌐 ParsianApply.com
مدیریت در آمریکا:
@hosseinbolandpourدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.