کانال موسسه علوم پزشکی سنا

کانال موسسه علوم پزشکی سنا

آمادگی ارشد و دکتری وزارت بهداشت
کلاس/جزوه/آزمون/مشاوره
تلفن:
02166574345

سایت:
sanapezeshki.com

پرسش و پاسخ با مشاوران(درسی) :
http://sanapezeshki.com/form/28

کانال موسسه علوم پزشکی سنا