توضیحات درباره کانال مهندسی مالی و مدیریت ریسک :


🔹️مطالب مورد نیاز
دانشجویان
مهندسی مالی و مدیریت ریسک
𝓕𝓲𝓷𝓪𝓷𝓬𝓲𝓪𝓵 𝓔𝓷𝓰𝓲𝓷𝓮𝓮𝓻𝓲𝓷𝓰در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.