توضیحات درباره کانال مهندسی بورس :


Cнαɴɴel Boυrѕe Eɴɢιɴeerιɴɢ
#تذکر :

مطالب و تحلیل ها در کانال ما نظر #شخصی میباشد و به #هیچ عنوان پیشنهاد خرید و یا فروش #نیست.

#مسئولیت هرگونه #ترید با خود شخص معامله کننده می باشد.


#پر_سود_باشید!


Teleɢrαм & Iɴѕтαɢrαм :
@ Boυrѕe_Eɴɢιɴeerιɴɢ

کانال مهندسی بورسدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.