کانال مهاجرت از طریق کار به آلمان👷‍♂👷‍♀

کانال مهاجرت از طریق کار به آلمان👷‍♂👷‍♀

متخصصین رشته های مهندسی و غیره می توانند از طریق این کانال با شرایط و چگونگی گرفتن ویزای جستجوی کار و همچنین سایتهای کاریابی و راههای کاریابی آشنا بشوند.
@jobingermany


سوپر گروه برای پرسیدن سئوالات
https://telegram.me/joinchat/A-XX3z8JaKbCfv8JkfpAmA

کانال مهاجرت از طریق کار به آلمان👷‍♂👷‍♀