کانال مقررات ملی ساختمان(آزمون نظارت و اجرا)

@mehdi5645
مجموعه کانال مباحث مقررات ملی ساختمان جهت آمادگی و افزایش تسلط بر مباحث مقررات ملی ساختمان برای آزمون نظارت و اجرا (عمران و معماری)
با تفکیک سوالات هر مبحث به طور جداگانه
#نظام_مهندسی#مقررات_ملی#اجرا#نظارت#معماری#عمران#آزمون#مبحث_نهم

ورود به کانال
تبلیغ کانال