توضیحات درباره کانال مشهد استخدام :


برای ارتباط ودرج اگهی استخدامی وتبلیغات به ایدی ذیل پیام دهید (برای تبادل درمشهداستخدام پیام دهید

👇👇👇

@mahmop136821

برای درج اگهی استخدامی وتبلیغات به ایدی ذیل مراجعه کنید

@semsariclo

کانال مشهد استخدامدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.