توضیحات درباره کانال مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه :


آوای آگاه؛ اولین مشاور شما در بازار سرمایهدرگاه های تحلیلی و تحت نظارت آوای آگاه:

سایت
www.hamfekran.com

کانال های تخصصی تحلیل
@AvaaTahlil

@betasahm1در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.